Opatření od 01.09. 2020

POKYNY MATEŘSKÉ ŠKOLY BARBORKA s.r.o. k provozu ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

- Provozní doba MŠ je od 7,00 hod do 17,00 hod

- Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.

- Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních     

  hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

ZÁSADY HYGIENY A OCHRANY ZDRAVÍ:

- Rodiče se zdržují s v budově MŠ co nejkratší dobu

- Nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do školy.

- Dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba

- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

- Dítě nesmí jevit známky nemoci např.: nachlazení, rýma, zvýšená teplota

- U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem

- Dítě si převezme pedagog v MŠ po ověření, že dítě není nachlazené (rýma, kašel, zvýšená teplota..)

- Při příchodu dítěte do MŠ bude každé dítě povinné si umýt ruce, dezinfikovat pod dohledem pedagoga

- V případě zvýšené teploty dítěte či jiných známek nachlazení nebude dítě přijato do péče MŠ a rodič si své dítě  odvádí domů

- Pokud jsou příznaky dítěte patrné během dne, oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a   informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy

DEZINFEKCE:

- MŠ bude pravidelně zajišťovat dezinfikování povrchů dveří a klik a dále vnitřních prostor budovy MŠ

- Při příchodu dítěte do MŠ bude každé dítě povinné si umýt ruce, dezinfikovat pod dohledem pedagoga

- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe      okny – čerstvým vzduchem.

- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 

V Českých Budějovicích dne 1.9.2021 Pavlína Oťahelová –  ředitelka MŠ