Opatření od 01.09. 2020

POKYNY CENTRUM BARBORKA z.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE k provozu ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

 • Provozní doba dětské skupiny je od 7,00 hod do 17,00 hod

 

 • Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.
 •  Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

 

ZÁSADY HYGIENY A OCHRANY ZDRAVÍ:

 

 • Rodiče se zdržují s v budově MŠ co nejkratší dobu
 • Nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do školy.
 • Dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba
 • Děti a pedagogičtí pracovníci Centra roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Dítě nesmí jevit známky nemoci např.: nachlazení, rýma, zvýšená teplota
 • U vstupu do budovy školy  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem                    
 • Dítě si převezme pedagog v Centru po ověření, že dítě není nachlazené ( rýma, kašel, zvýšená teplota..)
 • Při příchodu dítěte do Centra bude každé dítě povinné si umýt ruce, dezinfikovat pod dohledem pedagoga
 • V případě zvýšené teploty dítěte či jiných známek nachlazení nebude dítě přijato do péče Centra a rodič si své dítě odvádí domů
 • Pokud jsou příznaky dítěte patrné během dne, oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy

 

DEZINFEKCE:

 • Centrum bude pravidelně zajišťovat dezinfikování povrchů dveří a klik a dále vnitřních prostor budovy MŠ a Centra
 • Při příchodu dítěte  bude každé dítě povinné si umýt ruce, dezinfikovat pod dohledem pedagoga
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 1.9.2020

Pavla Cislerová – ředitelka Centrum Barborka z.s.