Formuláře a dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD

BARBORKA MATEŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

OBSAH

 1.  Práva a povinnosti dětí
 2.  Práva a povinnosti zákonných zástupců
 3.  Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 4.  Péče o děti s podpůrnými opatřeními
 5.  Péče o nadané děti
 6.  Povinné předškolní vzdělávání
 7.  Péče o děti od 2. – 3. let
 8.  Provoz a vnitřní režim školy
 9.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 10.  Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí
 11.  Závěrečná ustanovení

 

Základní údaje

Název mateřské školy:                                Barborka mateřská škola, s.r.o.

Adresa mateřské školy:                               Jírovcova 61, České Budějovice 370 04

IČ:                                                                   01421646

Jednatel a odpovědný zástupce MŠ:          Pavlína Oťahelová

                                                                        Pavla Cislerová 

Ředitelka MŠ:                                                Pavlína Oťahelová

Učitelky:                                                         Lucie Šimánková

                                                                        Pavlína Oťahelová

Email:                                                             info@skolkabarborka.cz

Webové stránky:                                           www.skolkabarborka.cz

Zřizovatel:                                                     Pavlína Oťahelová a Pavla Cislerová

 

Ředitelka Mateřské školy Barborka s.r.o. v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek Mateřské školy Barborka s.r.o.

 

Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti
 • na zajištění  činnosti a služeb poskytovaných školskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na speciální péči a přístup v rámci možností mateřské školy, pokud se jedná o dítě mimořádně nadané
 • na speciální péči v rámci možností mateřské školy pokud se jedná o dítě se speciálními potřebami
 • na ochranu před sociálně patologickými jevy, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
 • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj dítěte a jeho zdraví
 • na ochranu před informacemi a vlivy, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu dítěte a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • respektování soukromí svého i soukromí své rodiny
 • na volný čas a odpočinek

Dítě má povinnost

 • chovat se tak, aby ostatním neubližovalo
 • chovat se podle pravidel
 • zacházet šetrně s majetkem mateřské školy

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • být neprodleně informováni o nevolnosti, nemoci, či úrazu svého dítěte.

Povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonný zástupce je povinen

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • oznamovat předem známou nepřítomnost dítěte škole telefonicky, písemně nebo osobně třídní učitelce mateřské školy
 • oznamovat nepřítomnost pro onemocnění nebo úraz bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky).Informace o údajích jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění č. 61/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 679/2016 Sb., o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es, tzv. GDPR.
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými pracovníky

 1. ve škole jsou zohledňovány potřeby jednotlivce, děti jsou vedeny k chápání potřeb druhých, k respektování určitých hranic
 2. zaměstnanci jednají s dětmi na základě vzájemné úcty, respektu, zachování důstojnosti a vedou k tomu i děti (předcházení ponižování, zesměšňování, ironizování, šikany)
 3. zaměstnanci ctí slušnost a ohled na druhé a vedou k nim i děti
 4. obě strany vzájemně dodržují stanovená pravidla, limity, řád školy
 5. všichni zaměstnanci jsou seznámeni se zaměřením, s cíli školy, se zásadami komunikace s dětmi
 6. děti se mohou kdykoliv obrátit na zaměstnance o radu, pomoc
 7. výchovné problémy se řeší individuálně s rodiči (podněty ze strany školy i rodičů).

Péče o děti s podpůrnými opatřeními

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Individuální rozvojové možnosti dětí jsou maximálně podporovány. Veškeré činnosti jsou prováděny tak, aby všechny děti zažívaly úspěch a radost z toho, co se jim povedlo.

Podpůrná opatření I. stupně:

Podpůrná opatření prvního stupně bez doporučení stanovuje mateřská škola na základě vlastní diagnostiky. Úpravy ve vzdělávání navrhují pedagogičtí zaměstnanci, přičemž spolupracují se zákonným zástupcem dítěte.

Podpůrná opatření od II. do V. stupně:

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Individuálně vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. IVP má písemnou podobu a je s ním obeznámen zákonný zástupce dítěte a školské poradenské zařízení.

Péče o nadané děti

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte a je rozvíjen dle individuálních potřeb dítěte. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Zajišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské oradenské zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno.

Povinné předškolní vzdělávání

Podle školského zákona (§ 34a) je povinný poslední rok předškolního vzdělávání pro děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku. Je povinný pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dní. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 souvislé hodiny denně. Nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci neprodleně. Děti mají omluvný list. V případě mimořádných opatření KHS nebo plošných opatření MZD  poskytujeme vzdělávání distančním způsobem formou emailu, pracovních listů.

Ukončení vzdělávání dítěte

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění a po písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za       školní stravování ve stanoveném termínu, a pokud si nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

Péče o děti od 2 do 3 let

Vzdělávací činnosti s dětmi od 2 do 3 let jako prostředek vzdělávání nabízí souhrn praktických činností, na jejichž základě si pedagog konkretizuje vzdělávací činnost. Při takové činnosti musí mít předškolní pedagog zejména na mysli rámcové cíle předškolního vzdělávání. V případě dětí mladších 3 let se jedná spíše o výchovně – vzdělávací a pečující činnost. Zejména proto, že pozornost, kterou je dítě mezi 2 a 3 rokem života schopnou udržet, je  krátkodobá. Této schopnosti učitelka přizpůsobí nabídku. Individuální průběh aktivit je pro dítě mezi 2 a 3 rokem věku nezbytností.

Provoz a vnitřní režim školy

Organizace

Provoz školy je od 7.00 hod-17.00 hod.

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby bylo ráno dítě osobně předáno učitelce a aby bylo zdravé. Učitelka může, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě evidentně nemocné. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit mateřské škole infekční onemocnění svého dítěte.Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péči o dítě. Vyzvedávání dětí probíhá vždy ve spolupráci s učitelkou. Po obědě od 12:00 do 12.30 hod., odpoledne nejpozději do 17:00 hod.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným zástupcům předají. Pokud se zákonní zástupci nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce mateřské školy.

V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem do stanovené doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce i další zmocněné osoby, informuje ředitele školy a po jedné hodině se obrací na Policii ČR.

Provoz může být omezen, mimo hlavní prázdniny, i v jiném období- např. v období vánočních svátků apod. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitel školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí o přerušení provozu.

Informace o dění ve škole, připravovaných akcích jsou oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a v notýskách.

Cizím osobám je zakázáno pohybovat se v prostorách školy bez doprovodu pracovníků MŠ. Návštěvy jsou povinny přihlásit se u zaměstnanců školy.

V době konání akce v areálu školy včetně zahrady, jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti. Rodiče dbají na bezpečnost svých dětí, tedy i jejich mladších sourozenců. Stejná zásada platí při vyzvedávání dětí rodiči na školní zahradě, v šatnách a na chodbách.

Pro výlety jsou dána pravidla o bezpečnosti a informace BOZP a PO.

 

REŽIM DNE

Ranní scházení, spontánní činnost       07:00 – 08:15

Ranní cvičení                                           08:15 – 08:30

Dopolední hygiena, svačina                  08:30 – 09:00

Řízená činnost                                        09:00 – 09:30

Pobyt venku                                            09:30 – 11:30

Oběd, pitný režim                                   11:30 – 12:00

Odpolední odpočinek                            12:00 – 14:00

Odpolední hygiena, svačina                 14:00 – 14:30

Odpolední spontánní činnost, zájmové činnosti, pobyt venku 14:30 – 17:00

Při první návštěvě Barborky je nutno vyplnit u každého dítěte Evidenční list (potřebné údaje o Vašem dítěti). Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním Evidenčního listu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. S Evidenčním listem složíte nevratnou rezervační zálohu, která Vám bude při nástupu dítěte do školky odečtena z platby za 1. měsíc nástupu Vašeho dítěte do školky.

Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita školy.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zřizovatel po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v době adaptace na nové prostředí.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

Mateřská škola je povinna zajistit bezpečné, nezávadné a podnětné prostředí. Z bezpečnostních důvodů je vstup do areálu MŠ pouze přes ohlášení do zvonku. Všechny prostory udržujeme v čistotě, pořádku, zařízení jsou pravidelně kontrolována. Nevhodné předměty a poškozené hračky je nutné neprodleně odstraňovat z dosahu dětí.  V areálu je zakázáno přinášet nebezpečné předměty či suroviny a vodit sem zvířata. Pro zaměstnance i pro příchozí platí zákaz kouření (i elektronických) cigaret, požívání alkoholu a všech návykových látek v celém areálu školy. Za bezpečnost svěřených dětí odpovídají vždy učitelé, a to od převzetí až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Dbají na dodržování pravidel, na prevenci úrazů i nemocí. Jsou oprávněni nepřijmout dítě se zjevnými příznaky onemocnění, v takovém případě požadují vyjádření lékaře. Učí děti přiměřeně zásadám péče o zdraví – oblékání, zdravé stravování, otužování, pitný režim, vyvážený program, bezpečnost při hře, sportu a pohybu na komunikacích.V případě úrazu jsou všichni zaměstnanci povinni neprodleně poskytnout první pomoc, v závažnějším případě hned volají lékaře. Zároveň bez odkladu informují ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Úraz vždy zapisují do knihy úrazů. V mateřské škole nelze podávat dětem léky. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti a požární ochrany, soustavně vyhodnocují podmínky a odstraňují rizikové prvky. Společně usilují o pozitivní klima školy, vystupují zdvořile, korektně, profesionálně, zachovávají mlčenlivost. Každé dítě má právo být vyslyšeno a jeho sdělení musí být věnována odpovídající pozornost.

Podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí

Majetek školy, zařízení a pomůcky jsou určeny pro vzdělávací aktivity. Zaměstnanci školy dbají na jejich dobrý stav a vedou děti k šetrnému zacházení. Pokud by došlo ke svévolnému ničení věcí dítětem, projedná učitel se zákonným zástupcem způsob  ápravy. Školní zahradu nelze užívat jako veřejné hřiště. Po převzetí dítěte neprodleně odcházejí všichni ze školy a školní zahrady. V případě, že kdokoliv zjistí poškození některého objektu či věci, neprodleně o tom uvědomí zaměstnance školy.

Závěrečné ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, ve vstupních prostorách mateřské školy a je k nahlédnutí u ředitelky.

V Českých Budějovicích, dne 01. 09. 2020 

Pavlína Oťahelová, ředitelka školy    

 

Barborka mateřská škola, s.r.o.

Organizační řád

Organizační řád mateřské školy Barborka upravuje organizační strukturu a řízení, formy

a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád obsahuje:

1) Všeobecná ustanovení

2) Povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců

3) Organizační členění, schéma školy

4) Opatření k zabezpečení a ochraně majetku v MŠ

5) Bezpečnost dětí v MŠ

 

1. Všeobecná ustanovení

Název mateřské školy:                                 Barborka mateřská škola, s.r.o.

Adresa mateřské školy:                               Jírovcova 61, České Budějovice 370 04

IČ:                                                                  01421646

Jednatel a odpovědný zástupce MŠ:          Pavlína Oťahelová

                       Telefon: +420 607 964 077

Pavla Cislerová 

Telefon: +420 602 204 405

 

Ředitelka MŠ:                                               Pavlína Oťahelová

Učitelky:                                                        Pavlína Oťahelová

                                                                       Lucie Šimánková

Zřizovatel:                                                     Pavlína Oťahelová a Pavla Cislerová

                                                                       Jírovcova 61, České Budějovice 370 04

 

A. Statut školy

Barborka mateřská škola, s.r.o. je od září 2014 soukromé předškolní zařízení, spadající pod MŠMT, určené pro děti od 2 do 6 let.
 

B. Předmět činnosti

Barborka mateřská škola, s.r.o. poskytuje předškolní vzdělání. Vzdělává a vychovává děti ve věku od 2 – 6 let podle dokumentů schválených MŠMT. Cílem naší mateřské školy je, vychovávat a vzdělávat děti tak, aby byly šťastné a spokojené, samostatné, sebevědomé, byly uspokojeny jejich zájmy a potřeby, uměly překonávat překážky a uměly žít spokojeným plnohodnotným životem.

C. Dokumentace

Dokumentace je vedena podle vyhlášky č. 43/2006, o předškolním vzdělávání. Škola vede tuto povinnou dokumentaci:

● Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku

●Evidenci dětí

● Doklady o přijímání dětí ke vzdělávání , o průběhu vzdělávání a ukončování

● Školní vzdělávací program

● Třídní knihy

● Školní řád školy

● Provozní řád školy

● Záznamy z pedagogických a provozních rad

● Knihu úrazů

● Hospodářskou dokumentaci, účetní evidence, evidence majetku

● Personální dokumentaci

● Protokoly a záznamy o kontrolách provedených v zařízení

● Výroční zprávy o činnosti školy

● Vedení předepsané pedagogické dokumentace

Tuto dokumentaci zpracovává ředitelka školy. Třídní učitelky vedou podle pokynů ředitelky třídní knihy, hodnocení dětí a jejich rozvojových pokroků. Průběžnou kontrolu provádí ředitelka mateřské školy. Písemná dokumentace je uložena u ředitelky školy.

2. Povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců

A. Všeobecné povinnosti zaměstnanců, jejich práva a odpovědnost

● Řídit se pokyny ředitelky školy

● Dodržovat pracovní kázeň

● Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy

● Chránit majetek školy a šetrně zacházet s inventářem školy

● Obdržet za vykonanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání

● Seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy, s pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení

B. Povinnosti pedagogických pracovníků

● Plnit pracovní náplň vyplývající ze zákona č.262/2006Sb., zákoníku práce, Školního vzdělávacího programu, třídního vzdělávacího programu a pracovní náplně

● Dodržovat stanovenou pracovní dobu

● Řádně zapisovat příchod a odchod ze zaměstnání do knihy příchodů a odchodů, která je umístěna ve třídě

● Předem hlásit výměnu pracovní směny a důvod k této výměně ředitelce školy, nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti

● Oznámit včas vedení školy žádost o dovolenou, studijní volno, neplacené volno

● Řídit se poučením o BOZP

● Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se osobních údajů dětí a vnitřních záležitostí školy

● Dbát na opatrné, šetrné a hospodárné zacházení s pomůckami a materiálem pro výchovně vzdělávací práci

● Zkontrolovat před odchodem třídu a přilehlé soc. zařízení z hlediska pořádku, hygieny a bezpečnosti

C. Práva pracovníků

● Pracovníci mateřské školy mají právo na ochranu osobních informací

● Pracovníci mají právo na informace, týkající se zásadních personálních a provozních změn v organizaci

● Pracovníci mají právo svobodně se vyjádřit k problémům týkajícím se provozu mateřské školy

● Zákonem stanovená práva pracovníků jsou vyjádřena v Zákoníku práce

D. Rozdělení pracovníků do jednotlivých kategorií, jejich odpovědnost

* PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

ředitelka MŠ

učitelky MŠ

školní asistent

asistent pedagoga

* PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

zřizovatelé  MŠ

Ředitelka školy

● Ředitelka MŠ je zodpovědná za chod školy ve všech oblastech

● Vytváří příznivé pracovní podmínky

● Odpovídá za výchovně vzdělávací proces

● Vypracovává vzdělávací program

● Provádí kontrolní a hospitační činnost na všech úsecích

● Zajišťuje provádění předepsaných revizí

● Usměrňuje koncepci výchovy v mateřské škole, odpovídá za pedagogickou a odbornou   úroveň školy

● Schvaluje vnitřní organizační a řídící směrnice školy

Učitelky MŠ

● Pracovní náplň je vymezena Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení, MŠMT č.j.: 14 269/2001-26

● Pedagogičtí pracovníci dodržují legislativu týkající se školství (zejména Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášku 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Pracovní řád, všechny interní směrnice a ustanovení- např. BOZP, PO, atd.)

● Ve škole i ve třídách zodpovídají za úroveň výchovně-vzdělávací práce

● Práce vychází z pracovní náplně, Zákoníku práce, z ročního pracovního plánu, prováděcích plánů, Kurikula a závěrů pedagogických porad

● Od chvíle, kdy převezmou dítě od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání jiné paní učitelce, zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, jsou učitelky za ochranu a bezpečnost dítěte osobně odpovědny

3. Organizační členění, schéma školy

● Organizační řád upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy

● Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

● Hlavní myšlenka mateřské školy je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní výchovu, podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. Mateřská škola přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovní péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělání

Schéma MŠ

Zřizovatelé MŠ

(Pavlína Oťahelová, Pavla Cislerová)

Ředitelka MŠ

(Pavlína Oťahelová)

Učitelé MŠ

(Lucie Šimánková, Pavlína Oťahelová)

4. Opatření k zabezpečení a ochraně majetku v MŠ

● Pracovník mateřské školy je povinen chránit majetek školy před poškozením, zničením či zneužitím

● Pracovník mateřské školy je povinen šetrně nakládat s materiálovým vybavením školy, neplýtvat materiálem, třídit odpady dle pokynů a udržovat pořádek ve všech prostorách mateřské školy

● Bezpečnost při vstupu do MŠ (rodiče se musí ohlašovat do zvonku při vyzvednutí dítěte), Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě dítěte. Pouze v ojedinělých případech lze dítě vydat jiným osobám na základě oznámení rodičem.

5. Bezpečnost dětí v MŠ

S danými pravidly v mateřské škole se děti a jejich zákonní zástupci seznamují hned na začátku školního roku.

Pravidla pro pobyt v mateřské škole

● Zůstávám ve své třídě, hraji si nebo pracuji, neutíkám, neschovávám se

● Při odchodu na WC a umývárny nebo šatny, oznámím paní učitelce, kam jdu

● Při přesunech po MŠ počkám na dospělé, kteří mě doprovodí

● Rozbité hračky přinesu paní učitelce

Pravidla pro pobyt na školní zahradě

● Při pobytu na školní zahradě si hraji tam, kde nám určí paní učitelka nebo se s ní domluvím, kde si budu hrát

● Při práci a hře se zahradním nářadím dávám pozor, abych neuhodil a nezranil kamarády

● Hračky, které jsem si půjčil, po sobě vždy uklidím

● Při hře na pískovišti nerozhazuji písek a neházím ho po kamarádech

● Odchod na WC oznámím paní učitelce

● Při odchodu domů uklidím po sobě hračky a rozloučím se s paní učitelkou

Pravidla pro vycházku

● Před vycházkou mimo školní zahradu nás paní učitelka ztiší, spočítá, zkontroluje oblečení a řekne nám, kam půjdeme

● Po chodníku půjdu ve dvojicích, nebudu se strkat, křičet, loudat se

● Při přecházení vozovky dávám pozor na znamení, kdy budeme přecházet

● Při hrách a pohybových aktivitách, nesmím opustit vymezené prostranství

● Při pobytu dětí mimo areál MŠ nás paní učitelka průběžně kontroluje, počítá a má o nás stálý přehled

● Při příchodu z pobytu venku nejsem bez dozoru v šatně a po převléknutí odcházím do třídy

Pravidla při odchodu z mateřské školy

● Z mateřské školy odcházím jen s rodiči nebo s osobou nebo s pověřenou osobou

● Před odchodem ze třídy nebo zahrady vždy po sobě uklidím hračky

Dohled nad dětmi

● Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad dětmi náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad dětmi také výchovné působení, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.

● O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku dětí a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Podle rozhodnutí ředitelky školy mohou dohled konat vedle pedagogických pracovníků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dohledu a ředitelka školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše.

● Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dohled i mimo školu, např. při exkurzích, výletech a jiných činnostech vyplývajících ze školního vzdělávacího programu a na jiných akcích organizovaných školou.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností v budově školy

● Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

● Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální zařízení, šatna).

● Poučení dětí o bezpečnosti se provádí na začátku školního roku pomocí piktogramů-grafického znázornění a obrázků v rámci ŠVP, dále před pobytem venku, výletem. Záznam o poučení se zapíše do Přehledu výchovné práce.

● Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

● Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

● Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

● Učitelka dbá, aby elektrické zásuvky byly po použití opět chráněny bezpečnostní krytkou.

● Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléci, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

● Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.

● Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to, pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být stálé, na určité časové období).

Opatření při pobytu na školní zahradě

● Učitelky nedovolí dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu.

● Učitelky mají neustálý dohled na dětmi a jejich činnostech na školní zahradě

Opatření při pobytu mimo areál mateřské školy

● Učitelky před odchodem děti uklidní, spočítají, soustředí, zkontrolují oblečení.

● Na vycházky a výlety mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě učitelky, pokud je počet dětí vyšší než 10.

● Při vycházce s jednou učitelkou (max. 10 dětí) učitelka průběžně kontroluje celý zástup dětí.

● Děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech.

● Při přecházení po označeném přechodu a na neoznačeném místě se používá dopravní terčík.

● Při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled.

● Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí, využívají se pouze známá a bezpečná místa.

● Při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

● Při chůzi před budovou – hlavně při vlhkém počasí nebo v zimě, připomínají opatrnou chůzi.

● Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně. Je přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte ve třídě.

Opatření při sportovních akcích, výletech

● Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.

● Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.

● V mateřské škole chodí děti po schodech pouze za přítomnosti dospělé osoby.

● Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Individuální pomoc dětem pohybově neobratným.

● Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.

● Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku.

● Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

Opatření při úrazu

● Pracovníci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz do nemocnice.

● Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

● Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazu, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní třídní učitelka Protokol o úrazu.

Opatření při rozcházení dětí domů

● Učitelka věnuje zvýšenou pozornost a péči úpravě a čistotě dětí.

● Učitelka předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonného zástupce dítěte.

● U rozvedených rodičů se vydá dítě jednomu z rodičů pouze na základě soudního rozhodnutí, kdy je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů. V případě komplikací ihned zavolat druhého z rodičů.

● Učitelka nesmí dopustit odvedení dítěte bez vědomí jeho zákonného zástupce.

Závěrečná ustanovení

O vydání Organizačního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou zveřejnění výtisku na viditelném místě v šatnách školy.

Jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

Účinnost Organizačního řádu vchází v platnost: od 1. 9. 2020

V Českých Budějovicích 1.9.2020

Pavlína Oťahelová, ředitelka, Barborka mateřská škola, s.r.o.